Πρόσμικτα Σκυροδέρματος

Ρευστοποιητές – Στεγανωτικά

Προστίθεται στη μάζα του σκυροδέματος για θεμέλια, υπόγεια, δάπεδα και κολώνες.
Επίσης δημιουργεί στεγανό σκυρόδεμα για την κατασκευή δεξαμενών, τσιμεντοσωλήνων,
αρδευτικών καναλιών, γεφυρών, φραγμάτων, τούνελ, πισίνων, κολυμβητηρίων και
συνιστάται για προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα. Επιτυγχάνει στεγανές
τσιμεντοκονίες και είναι απαραίτητο για δύσκολα και με πυκνό οπλισμό σημεία σκυροδέματος,
όπου η δόνηση δεν είναι εύκολη.

Υπερ-ρευστοποιητής

Απαραίτητο για την παραγωγή ρευστού σκυροδέματος χωρίς αύξηση της αναλογίας νερού/τσιμέντου
σε σημεία με πυκνό οπλισμό, όπως απαιτεί ο νέος οικοδομικός κανονισμός, καθώς και σε
προκατασκευασμένο σκυρόδεμα. Επίσης, για την παραγωγή μπετόν υψηλών αντοχών, όπως σε
θεμέλια, πλάκες, τοιχία, μανδύες, εμφανές μπετόν κ.λπ.

Οικοδομική Ρητίνη

Εφαρμόζεται ως πρόσμικτο μάζας για επισκευές μπετόν, σε λάσπη κτισίματος , σε νέους σοβάδες ή
σε παλαιούς προς επισκευή ενώ είναι και απαραίτητο συμπλήρωμα στον «πεταχτό» σοβά και στον
σοβά βασικής στρώσης. Δημιουργεί ισχυρές τσιμεντοκονίες και ισχυρά δάπεδα. Εκτός από πρόσμικτο
χρησιμοποιείται και ως επαλειφόμενο ή ψεκαζόμενο.

Βελτιωτικά Σκυροδέρματος

Διαθέτουμε όλα τα προϊόντα των πιο επώνυμων εταιρειών, επιβραδυντές/επιταχυντές πήξης,
σκλήρυνσης,πλαστικοποιητές κονιαμάτων, στεγανωτικά μάζας , βελτιωτικές ρητίνες, ενισχυτικά κτλ